Empty manger under night sky

Empty manger under night sky

An empty manger and stable under the star of Bethlehem